ochrona przed zanieczyszczeniami

Zanieczyszczenia powietrza to wszystkie substancje stałe, ciekłe lub gazowe, których udział w powietrzu przekracza ich średnią zawartość w czystym powietrzu. Źródłem zanieczyszczeń pyłami są procesy technologiczne i czynności robocze powstające podczas:
– wytwarzania produktów i przemieszczania materiałów (rozdrabnianie, mieszanie, dozowanie, transport),
– stosowania materiałów pylistych w procesach technologicznych (malowanie natryskowe, metalizacja, ochrona roślin),
– skrawania materiałów kruchych, szlifowania, polerowania, spalania, oczyszczania powierzchni,
– pylenia wtórnego pyłów zalegających na powierzchni maszyn i urządzeń. Zmniejszenie emisji pyłów może nastąpić poprzez: zmianę technologii,

– stosowanie hermetyzacji procesów, urządzeń wychwytujących zanieczyszczenia w miejscu ich powstawania oraz elektrofiltrów.