Zanieczyszczenia powietrza to wszystkie substancje stałe, ciekłe lub gazowe, których udział w powietrzu przekracza ich średnią zawartość w czystym powietrzu. Źródłem zanieczyszczeń pyłami są procesy technologiczne i czynności robocze powstające podczas: – wytwarzania produktów i przemieszczania materiałów (rozdrabnianie, mieszanie, dozowanie, transport), – stosowania materiałów pylistych w procesach technologicznych (malowanie natryskowe, metalizacja, ochrona roślin), – skrawania materiałów kruchych, szlifowania, polerowania, spalania, oczyszczania powierzchni, – pylenia wtórnego pyłów zalegających na powierzchni maszyn i urządzeń. Zmniejszenie emisji pyłów może nastąpić poprzez: zmianę technologii,…